Obchodní podmínky

1. Obecné informace
1.1 Dodavatel – obchodní firma: Icarus Aviation Group, s.r.o.
(dále jen dodavatel)
1.2 Sídlo právnické osoby:
Jeřabinová 742/6
602 00 Brno.
Pozor, tato adresa je tzv. fakturační, evidenční a správní – tj. adresa dle evidence společnosti v Obchodním rejstříku. Na této adrese nesídlí žádná prodejna ani provozovna!
1.3 Dodavatel je zapsán v obchodním rejstříku vedeném v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložce 61304.
1.4 IČO: 28323947
1.5 DIČ: CZ28323947
Dodavatel je registrován jako plátce DPH.
1.6 Bankovní spojení: Komerční banka
Čísla účtů:
CZK: 43-3819990237/0100
EUR: 43-4007860247/0100
1.7 Kontaktní údaje – korespondenční, kontaktní a dodací adresa:
Icarus AG, s.r.o.
Františky Stránecké 10
602 00 Brno.
1.8 Pracovní doba provozovny Brno:
pondělí až pátek, 8:00 – 17:00 hodin
(příjem objednávek a korespondence e-mailem: 24 hodin denně)
1.9 Telefonní kontakty:
+420 608 266 393
+420 736 648 365
1.10 E-mail: oxijet@icarus-ag.com
2. Objednávka zboží
2.1 Seznam nabízeného zboží internetového obchodu Oxijet na adrese www.oxijet.cz je i katalogem dodávaného zboží.
2.2 Dodavatel nezaručuje spotřebiteli – zákazníkovi (dále jen zákazníkovi) okamžitou dostupnost všech položek zboží – vzhledem ke specifickému charakteru často malosériové nebo zakázkové výroby nabízeného sortimentu. Dodací lhůty tak závisejí na výrobních, logistických a distribučních možnostech výrobců, dovozců a velkoobchodních distributorů konkrétních značek zboží, přičemž se mohou pohybovat v časovém rozmezí od možnosti okamžité dodávky naskladněných položek až po několikatýdenní dodací termín v případě objednávek exkluzivních či speciálních výrobků nebo produktů dovážených ze zahraničí.
2.3 Aktuální dostupnost zboží bude zákazníkovi dodavatelem vždy upřesněna a potvrzena po doručení objednávky (popř. ještě před odesláním objednávky – na základě poptávky zadané na konkrétní zboží elektronickou poštou, písemně nebo telefonicky).
2.4 Při objednávání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle dodavateli. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží u dodavatele, pokud je toto skladem.
2.5 Aktuálně platné ceny zboží jsou uvedeny v nabídce internetového obchodu vždy včetně DPH 21 %.
Zákazník si může tyto ceny ověřit na webové adrese www.oxijet.cz
2.6 Ceny za dopravné, poštovné a balné, popř. ceny dalších souvisejících poplatků, zákazník vždy zřetelně vidí rozepsané před potvrzením objednávky.
2.7 Před odesláním objednávky bude zákazníkovi systémem internetového obchodu vypočtena celková cena za zboží včetně dopravy, popř. dalších souvisejících poplatků a zákazník bude vyzván ke kontrole a odsouhlasení správnosti celkové ceny.
2.8 Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodů zrušit objednávku ve lhůtě od jejího odeslání zákazníkem do potvrzení objednávky dodavatelem.
2.9 Pokud objednávku v této lhůtě zruší dodavatel, uvede zákazníkovi důvod, proč není možné objednávku potvrdit a zakázku vyřídit.
2.10 Okamžikem závazného potvrzení objednávky ze strany dodavatele je mezi dodavatelem a zákazníkem uzavřena kupní smlouva.
2.11 K závaznému potvrzení objednávky ze strany dodavatele dochází buďto zasláním e-mailu označeného jako „Konečné potvrzení objednávky“, nebo telefonickým potvrzením objednávky ze strany dodavatele, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky – zejména druh zboží, počet kusů, cenu za zboží a dopravu, popř. výši dalších souvisejících poplatků – a dále způsob, příp. termín doručení zboží.
2.12 Zrušení objednávky po uzavření kupní smlouvy mezi dodavatelem a zákazníkem (tj. po „Konečném potvrzení objednávky“ ze strany dodavatele) je možné buď po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, nebo za podmínek uvedených dále v těchto Obchodních podmínkách internetového obchodu Oxijet.
3. Dodací lhůta zboží
3.1 Objednané zboží bude – dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele – dodáno v co nejkratší době – v závislosti na výrobních, logistických a distribučních možnostech výrobců, dovozců a velkoobchodních distributorů konkrétních značek zboží. Dodací lhůta zboží bude zákazníkovi vždy oznámena v “Konečném potvrzení objednávky„.
3.2 O případném prodloužení oznámené dodací lhůty bude zákazník dodavatelem včas informován.
4. Způsoby dopravy zboží
4.1 Dopravu zboží na dodací adresu určenou zákazníkem zajišťuje dodavatel, a to na území celé České republiky – vlastními dopravními prostředky, prostřednictvím smluvního přepravce nebo poštou. Podmínky dopravy zboží na Slovensko, případně do jiných států, budou na požádání sděleny provozovatelem internetového obchodu.
4.2 Zákazník si může zvolit mezi způsoby dopravy zboží rovněž osobní odběr zboží v provozovně dodavatele v Brně. Osobní odběr zboží je možný v pracovních dnech v době od 8:00 do 17:00 nebo podle telefonické domluvy.
4.3 Náklady na dopravu zboží se liší podle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání zboží si zvolí zákazník individuálně na stránkách www.oxijet.cz při zadávání objednávky – výběrem z menu Způsob dopravy.
4.6 Zboží se považuje za dodané doručením na dodací adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce (popř. po osobním odběru zákazníkem v provozovně dodavatele), a to po provedení prohlídky zboží zákazníkem za účelem zjištění případných zjevných závad nebo mechanického poškození zboží při přepravě za přítomnosti zástupce přepravce nebo pracovníka dodavatele. Doručení zboží potvrzuje zákazník podepsáním dodacího listu (zaplacením dobírky).
5. Způsoby úhrady kupní ceny zboží
5.1 Úhrada kupní ceny zboží se realizuje:
• platbou v hotovosti – při osobním odběru zboží na provozovně dodavatele nebo při doručení zboží pracovníkem dodavatele na dodací adresu zákazníka;
• dobírkou – při doručení zboží na dodací adresu zákazníka poštou nebo jiným smluvním dopravcem;
5.2 Platba k úhradě kupní ceny zboží je vždy identifikována pod příslušným variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky nebo číslo dodavatelské faktury.
5.3 O přijetí platby v hotovosti nebo o realizaci bezhotovostního převodu částky na běžný bankovní účet dodavatele (poté, co byla platba pod příslušným variabilním symbolem na běžném účtu identifikována) vystaví vždy dodavatel zákazníkovi písemné potvrzení.
5.4 V případě bezhotovostní úhrady kupní ceny zboží převodem na bankovní účet dodavatele odešle dodavatel toto písemné potvrzení jak e-mailem – elektronickou poštou, tak běžnou poštou na korespondenční adresu, kterou zákazník uvedl v objednávce, a to nejpozději následující pracovní den po identifikaci platby na bankovním účtu dodavatele.
6. Náležitosti zásilky zboží
6.1 Zásilka se zbožím je od dodavatele vždy vybavena prodejním daňovým dokladem (fakturou či prodejkou) a návodem k použití zboží, pokud výrobce konkrétní výrobek tímto návodem opatřuje.
6.2 Zásilka je dále opatřena záručním listem a veškerou průvodní dokumentací výrobce (např. instrukcemi k montáži a instalaci výrobku, seznamem dílů a příslušenství kompletu výrobku, osvědčením o jakosti a kompletnosti výrobku, prohlášením o shodě, technickým nebo hygienickým certifikátem či atestem, typovým schválením, apod.), pokud je výrobce k uvedenému zboží vystavuje a s tímto zbožím standardně distribuuje.
6.3 Instalace nebo montáž zboží u zákazníka nejsou součástí smluvního vztahu mezi dodavatelem a zákazníkem.
7. Převzetí zboží zákazníkem
7.1 Zákazník je povinen prohlédnout a zkontrolovat zboží bezprostředně po jeho doručení a teprve po této prohlídce/kontrole převzít zásilku potvrzením svým podpisem na dodacím dokladu nebo na faktuře. Při kontrole zásilky je třeba zaměřit pozornost na množství a deklarovaný sortiment zboží na dodacím dokladu, dále na případné zjevné vady nebo mechanické či jiné poškození zboží vzniklé při přepravě.
7.2 Pokud jsou při převzetí zboží zjištěny zjevné vady, zejména vady množství, sortimentu, obsahu či označení zboží apod., je zákazník povinen za přítomnosti zástupce dodavatele nebo přepravce vyhotovit záznam o zjištěných vadách a nechat si tuto skutečnost zástupcem dodavatele nebo přepravce potvrdit.
7.3 Pokud je při převzetí zjištěno mechanické či jiné poškození zboží zjevně vzniklé při přepravě, je zákazník povinen za přítomnosti zástupce dodavatele nebo přepravce vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost zástupcem dodavatele nebo přepravce potvrdit.
7.4 Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky zboží, která vykazuje vady, a je rovněž oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
7.5 Zákazníkovi se nedoporučuje potvrzovat dodací doklad předem – tj. ještě před důkladnou kontrolou zboží. Svým podpisem dodacího listu zákazník vyjadřuje souhlas s převzetím zboží a zároveň potvrzuje, že zboží mu bylo doručeno bez zjevných vad. Na případné pozdější reklamace zjevných vad charakteru mechanického či jiného poškození zboží, způsobeného vinou dopravy, nebude po podepsání dodacího dokladu již brán zřetel a budou zamítnuty.
7.6 Na základě vyhotoveného záznamu o zjištěných vadách množství, sortimentu, obsahu či označení zboží nebo o poškození zásilky poskytne dodavatel zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny zboží nebo mu dodá bezvadné zboží náhradní.
7.7 Nebude-li zákazník souhlasit s poskytnutím slevy z ceny zboží nebo s dodáním bezvadného zboží náhradního, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
7.8 V případě sjednaného osobního převzetí zboží na provozovnách dodavatele je dodavatel povinen zákazníka dohodnutým způsobem (elektronickou poštou, telefonicky, faxem, dopisem apod.) vyzvat k osobnímu odběru zboží, a to nejpozději následující pracovní den po naskladnění zboží na provozovnu.
7.9 Při osobním převzetí zboží na provozovnách dodavatele je zákazník povinen zboží prohlédnout a zkontrolovat za přítomnosti zástupce dodavatele.
7.10 Svým podpisem dodacího dokladu na provozovně dodavatele zákazník vyjadřuje svůj souhlas s převzetím zboží a potvrzuje, že zboží převzal bez závad. Na případné pozdější reklamace zjevných vad zboží nebude dodavatel brán zřetel a budou zamítnuty.
7.11 V případě zjištění výrobní vady nebo mechanického poškození zboží při osobním převzetí na provozovnách dodavatele je zákazník oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
8. Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem
8.1 Komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem se uskutečňuje zpravidla elektronickou poštou (e mailem), pokud v těchto Obchodních podmínkách není výslovně uveden jiný způsob komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem, nebo pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou i na jiných způsobech komunikace.
8.2 Dodavatel se zavazuje reagovat na elektronickou poštu zákazníka zpravidla ve lhůtě do 12 hodin od doručení e-mailu zákazníka, nejpozději však do 2 pracovních dnů.
8.3 Zákazník hradí veškeré své náklady na komunikaci s dodavatelem.
9. Záruční podmínky
9.1 Záruční doba se počíná dnem převzetí zboží zákazníkem.
9.2 Záruční doba každého zboží je uvedena v jeho popisu u detailu zboží na internetovém obchodu Oxijet. Pokud je k danému zboží výrobcem vydán záruční list, potvrzuje jej dodavatel ke dni prodeje zboží.
9.3 V případě, že záruční list ke zboží nebyl výrobcem vydán, slouží jako doklad pro zjištění, zda je zboží v záruční době, prodejní daňový doklad vystavený dodavatelem ke dni prodeje zboží.
9.4 Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené běžným a obvyklým používáním. Na případné reklamace uplatněné z tohoto titulu nebude dodavatel brát zřetel a budou zamítnuty.
9.5 Pro zákazníky – podnikatelské subjekty, kteří zboží používají za účelem podnikání nebo dalšího obchodování s tímto zbožím, neplatí výše uvedené záruční podmínky stanovené Občanským zákoníkem v platném znění. V tomto případě záruční dobu stanovuje výrobce nebo dovozce konkrétního zboží do České republiky.
9.6 Záruční doba zboží uvedená v rámci internetového obchodu Oxijet platí pouze pro konečné zákazníky – spotřebitele dle Občanského zákoníku, nikoli pro podnikatelské subjekty, které zboží nakupují v rámci své podnikatelské činnosti (tzv. nákupy na IČO).
10. Reklamace – uplatnění práv z odpovědnosti za vady zboží
10.1 V případě, že se v průběhu záruční doby projeví vada, která nebyla způsobena běžným a obvyklým používáním zboží, ale vadou samotného výrobku nebo jeho dílu či příslušenství, má zákazník právo zboží reklamovat.
10.2 Do 2 pracovních dnů od uplatnění reklamace budou zákazníkovi dodavatelem zaslány informace o dalším postupu vyřízení reklamace, konkrétně buď kontaktní údaje autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší bydlišti zákazníka, nebo přímo kontaktní údaje výrobce či provozovny dodavatele, kam zákazník může reklamované zboží zaslat s vyplněným formulářem.
10.3 V případě zaslání zboží na reklamaci je zákazník povinen použít buď originální obal, nebo chránit zboží před možným poškozením v průběhu přepravy jiným vhodným a přiměřeným způsobem.
10.4 Dodavatel neručí za případné mechanické poškození zboží vzniklé před jeho přijetím na reklamaci.
10.5 Dodavatel, servisní středisko nebo výrobce posoudí oprávněnost reklamace vady zboží a poté vyrozumí zákazníka elektronickou poštou nebo telefonicky o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
10.6 Lhůta pro vyřízení reklamace činí podle zákona č. 634/1992 Sb. v platném znění 30 dnů, nedohodnou-li se dodavatel a zákazník jinak.
11. Odstoupení od kupní smlouvy
11.1 Zákazník je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání zboží.
11.2 Zákazník, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s ustanovením § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku v platném znění právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoli sankce do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží.
11.3 Právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží bez udání důvodů a bez jakékoli sankce v souladu s ustanovením § 53, odst. 7 a § 54 Občanského zákoníku v platném znění se nevztahuje na zboží vyrobené na zakázku a upravené podle požadavků zákazníka.
11.4 Za zboží upravené podle požadavků zákazníka se pro účely těchto Obchodních podmínek považují všechny výrobky, které se vyrábějí na zakázku, zejména pak produkty, zařízení, příslušenství a doplňky, které je třeba upravovat dodatečným obráběním, zejména vrtáním, řezáním, lepením apod. Dále se jedná o atypická rozměrová či tvarová provedení standardních produktů.
11.5 Dodavatel je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy pouze do okamžiku odeslání zboží zákazníkovi, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží od dodavatele.
11.6 Před odstoupením od kupní smlouvy je dodavatel vždy povinen neodkladně informovat zákazníka a dohodnout se s ním o dalším postupu.
11.7 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení od kupní smlouvy se tato smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá plnění přijatá na základě uzavřené kupní smlouvy.
11.8 Od kupní smlouvy může zákazník odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronickou poštou na adresu oxijet@icarus-ag.com nebo písemně na korespondenční adresu dodavatele.
11.9 Odstoupení od kupní smlouvy oznámené dodavateli zákazníkem osobně v jeho provozovně musí být provedeno písemnou formou.
11.10 Při odstoupení od kupní smlouvy ze strany zákazníka je nutné uvést číslo objednávky, datum nákupu a variabilní symbol platby. Při odstoupení od kupní smlouvy oznámeném dodavateli zákazníkem osobně v jeho provozovně je dále nutné předložit originál prodejního daňového dokladu o koupi zboží.
11.11 V případě odstoupení zákazníka od kupní smlouvy v souladu s ustanovením § 53, odst.7 a § 54 Občanského zákoníku v platném znění je zákazník povinen zajistit přepravu zboží zpět k dodavateli na vlastní náklad.
11.12 Zákazník je povinen použít originální obal výrobku nebo chránit zboží před možným poškozením v průběhu přepravy jiným vhodným a přiměřeným způsobem.
11.13 Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
11.14 V případě, že je zboží dodavateli vráceno v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit dodavateli zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a případnou další vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, chybějící příslušenství či průvodní dokumentace, poškozený obal, opotřebení zboží, apod.).
11.15 Zanikne-li kupní smlouva tím, že od ní zákazník nebo dodavatel odstoupí, je dodavatel povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu zboží, nebo její část.
11.16 Kupní cena, nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od data vrácení zboží, a to buď zákazníkovi osobně v hotovosti na provozovně, nebo bezhotovostním převodem na sdělený bankovní účet zákazníka.
12. Ochrana osobních údajů zákazníka
12.1 Zákazník odesláním objednávky dává dodavateli svůj výslovný souhlas k tomu, aby jeho osobní údaje, a to jméno, příjmení, adresu, číslo telefonu a adresu elektronické pošty shromažďoval, uchovával a zpracovával, avšak výhradně pro potřeby vlastní účetní evidence, pro vyřizování případných reklamací nebo pro možnost případného poskytnutí bonusu při vyřizování dalších objednávek od téhož zákazníka v budoucnu.
12.2 Osobní údaje zákazníka není dodavatel oprávněn předávat žádné další osobě.
13. Závěrečná ustanovení
13.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.
13.2 Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.
13.3 Změněné obchodní podmínky vyhlásí dodavatel vhodným způsobem na internetových stránkách www.oxijet.cz a ve všech svých provozovnách nejméně 1 kalendářní měsíc před účinností nových obchodních podmínek.